Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

Statut Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

 

------------------------------------

 

Rozdział I

 

 Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Trzeciego Wieku w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych dla realizacji i propagowania aktywności życia, przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju człowieka , a także do wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki. Terenem działania jest województwo lubelskie, terytorium RP oraz poza granicami kraju w ramach statutowych uprawnień.

 4. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. (Dz.U. nr 20 z 1989r.,poz.104 z późniejszymi zmianami) Dz.U. z 2015 r poz.1393 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw Dz.U.poz 1923 oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu \Dz. U.z 2003r. nr.96 poz. 873 oraz niniejszego statutu.

 

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Może jednak zatrudniać pracowników do przeprowadzenia swych spraw.

 

 Rozdział II

 

 Cele i środki działania

 

 1. Celami Stowarzyszenia są:

 

 • propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów,

 • promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 • uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,

 • angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności intelektualnej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

 

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 

 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

 • przekazywanie nabytych doświadczeń potrzebującym pomocy i innym grupom społecznym,

 • prowadzenie działalności wydawniczej,

 • współpracę z wszystkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

 • inne działania realizujące cele statutowe.

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III

 

 Członkowie – prawa i obowiązki

 

 

 

11 . Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

12. Stowarzyszenie posiada członków:

 

 • zwyczajnych,

 • wspierających,

 • honorowych.

 

13. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w momencie jego zarejestrowania.

 

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

 

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

18. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek pisemny członków Stowarzyszenia.

 

19. Członkowie zwyczajni mają prawo;

 

 • biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 • zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 • przestrzeganie statutu i uchwal władz Stowarzyszenia,

 • regularnego opłacania składek.

 

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym z statutowych władzach Stowarzyszenia , poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

24. Utrata członkostwa następuje na skutek;

 

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 • wykluczenia przez Zarząd ( powodu łamania statutu i nieprzestrzegania, uchwał władz Stowarzyszenia uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek za okres 3 miesięcy, na pisemny wniosek 10% członków Zarządu, z w.w. powodów , utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego),

 

 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

25. Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

 

 Władze Stowarzyszenia

 

26 . Władzami Stowarzyszenia są:

 

 • Walne Zebranie Członków

 • Zarząd

 • Komisja Rewizyjna

 

27. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów .Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia, mogą te funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.

 

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów rzy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.

 

29. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą stowarzyszenia.

 

W walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni

 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

30. Zebranie Członków zwyczajnie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku wymaganej ilości członków pierwszym terminie, Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie przyjmując z quorum obecną ilość członków 30 minut później.

 

31. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

32. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

 1. Do Kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 • proponowanie zmian statutu,

 • wybór i odwoływanie Zarządu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,

 • udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 

 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 • rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał.

 

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia.

 

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

 • Zarząd składa się z Prezesa, W-ce – prezesa, skarbnika, Sekretarza i 2 członków Zarządu oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej.

 • Działalność Zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna.

 

35. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

 

36. Do kompetencji Zarządu należy:

 

 • realizacja celów Stowarzyszenia,

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 • sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 • przyjmowanie i skreślanie członków, podpisywanie dokumentów odpowiedzialności materialnej przez Prezesa z jednym z członków zarządu.

 

37. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli nie rzadziej niż raz w roku.

 

38. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, w-ce przewodniczącego i 1 członka.

 

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 • kontrolowanie działalności Zarządu,

 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 • prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

40. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w rozdz. IV,pkt.26 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu i podanie do wiadomości na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

Rozdział V

 

 Majątek i fundusze

 

 41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 

 • ze składek członkowskich,

 • z darowizn, spadków, zapisów,

 • z dochodów z własnej działalności statutowej,

 • z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

 • z dotacji.

 

42. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa oraz jednego z członków Zarządu łącznie.

 

Rozdział V

 

 Postanowienie końcowe

 

 46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.

  

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl